Text Book 교재용원서 (673)
컴퓨터공학 (822)
컴퓨터 일반도서 (560)
전기,전자공학 (715)
생명과학 (229)
기계공학 (201)
물리학 (427)
지구과학 (74)
에너지공학 (65)
재료공학 (34)
의용공학 (40)
천문학 (39)
수학 (103)
통계학 (46)
경영학 (42)
산업공학 (12)
사회복지학 (5)
심리학 (247)
기타 (64)
특가할인도서 (87)
화학 (5)
교육학 (2)
PACKT (406)

> 도서정보 > 생명과학 > 생물 정보학

출판사명 : Oxford University Press Concepts in Bioinformatics and Genomics
출판사 : Oxford University Press
저자 : Homand
ISBN : 9780190610548
발행일 : 2017-06
도서종류 : 외국도서
79,000

출판사명 : Cambridge University Press Genomics and Bioinformatics: An Introduction to Programming ...
출판사 : Cambridge University Press
저자 : Samuelsson
ISBN : 9781107401242
발행일 : 2012-6
도서종류 : 외국도서
49,000

출판사명 : Cambridge University Press Bioinformatics for Biologists
출판사 : Cambridge University Press
저자 : Pevzner
ISBN : 9781107648876
발행일 : 2011-9
도서종류 : 외국도서
65,000

출판사명 : 홍릉과학출판사 시스템 생물학 ★2014 우수학술도서 선정★
출판사 : 홍릉과학출판사
저자 : 조광현
ISBN : 9788997570904
발행일 : 2013-6
도서종류 :
35,000

출판사명 : Academic Press Biomedical Information Technology
출판사 : Academic Press
저자 : Feng
ISBN : 9780123735836
발행일 : 2007-4
도서종류 : 외국도서
39,000

출판사명 : Jones & Bartlett R for Medicine and Biology
출판사 : Jones & Bartlett
저자 : Paul D. Lewis
ISBN : 9780763758080
발행일 : 2009-5
도서종류 : 외국도서
75,000

출판사명 : Wiley Data Mining for Genomics and Proteomics: Analysis of Gene an...
출판사 : Wiley
저자 : Dziuda
ISBN : 9780470163733
발행일 : 2010-7
도서종류 : 외국도서
42,000

출판사명 : Wiley Bioinformatics For Dummies
출판사 : Wiley
저자 : Jean-Michel Claverie Ph. D., Cedric Notredame Ph.D
ISBN : 9780470089859
발행일 : 2006-12
도서종류 : 외국도서
29,000

출판사명 : Wiley Bioinformatics Biocomputing and Perl: An Introduction to Bio...
출판사 : Wiley
저자 : Moorhouse
ISBN : 9780470853313
발행일 : 2004-07-23
도서종류 : 외국도서
19,000