PACKT (406)
Text Book 교재용원서 (673)
컴퓨터공학 (820)
컴퓨터 일반도서 (554)
전기,전자공학 (713)
기계공학 (199)
재료공학 (34)
에너지공학 (65)
의용공학 (39)
생명과학 (230)
물리학 (427)
지구과학 (74)
천문학 (39)
수학 (103)
통계학 (46)
경영학 (41)
산업공학 (12)
사회복지학 (5)
심리학 (247)
교육학 (1)
화학 (5)
기타 (64)
특가할인도서 (택배비별도) (87)

> 도서정보 > 지구과학 > 기후학

이미지 서적명 출판사 가격 보관함
[홍릉과학출판사]기상 레디어로 날씨 읽기 (스스로 일기예보를 만들어 쓰기 위한) 기상 레디어로 날씨 읽기 (스스로 일기예보를 만들어 쓰기 위한) 
저자 : 허복행 외
ISBN : 9791156005483
발행일 : 2017-09
도서종류 : 국내도서
페이지수 : 168
홍릉과학출판사 19,000 원  
[Routledge]Boundary Layer Climates, 2/E Boundary Layer Climates, 2/E 
저자 : Oke
ISBN : 9780415043199
발행일 : 1988-1
도서종류 : 외국도서
페이지수 : 464
Routledge 69,000 원  
[Cambridge University Press]Human Impacts on Weather and Climate, 2/E Human Impacts on Weather and Climate, 2/E 
저자 : Cotton
ISBN : 9780521600569
발행일 : 2006-10
도서종류 : 외국도서
페이지수 : 330
Cambridge University Press 59,000 원  
[Cambridge University Press]Climate System Modeling Climate System Modeling 
저자 : Trenberth
ISBN : 9780521128377
발행일 : 2010-2
도서종류 : 외국도서
페이지수 : 820
Cambridge University Press 79,000 원  
[Cambridge University Press]Principles of Planetary Climate Principles of Planetary Climate 
저자 : Pierrehumbert
ISBN : 9780521865562
발행일 : 2010-10
도서종류 : 외국도서
페이지수 : 652
Cambridge University Press 79,000 원  
[Wiley]Global Warming For Dummies Global Warming For Dummies 
저자 : May
ISBN : 9780470840986
발행일 : 2008-11
도서종류 : 외국도서
페이지수 : 352
Wiley 29,000 원  
[Wiley]Weather For Dummies Weather For Dummies 
저자 : Cox
ISBN : 9780764552434
발행일 : 2000-1
도서종류 : 외국도서
페이지수 : 388
Wiley 23,000 원