Text Book 교재용원서 (673)
컴퓨터공학 (822)
컴퓨터 일반도서 (560)
전기,전자공학 (715)
생명과학 (229)
기계공학 (201)
물리학 (427)
지구과학 (74)
에너지공학 (65)
재료공학 (34)
의용공학 (40)
천문학 (39)
수학 (103)
통계학 (46)
경영학 (42)
산업공학 (12)
사회복지학 (5)
심리학 (247)
기타 (64)
특가할인도서 (87)
화학 (5)
교육학 (2)
PACKT (406)

> 도서정보 > 지구과학 > 지질학

출판사명 : MIT Press Geotechnical Engineers Portable Handbook, 2/E
출판사 : MIT Press
저자 : Day
ISBN : 9780071789714
발행일 : 2012-8
도서종류 : 외국도서
65,000

출판사명 : For Dummies Geology For Dummies
출판사 : For Dummies
저자 : Spooner
ISBN : 9781118021521
발행일 : 2011-7
도서종류 : 외국도서
23,000

출판사명 : McGraw-Hill Understand Geology: A Teach Yourself Guide
출판사 : McGraw-Hill
저자 : Rothery
ISBN : 9780071747691
발행일 : 2010-10
도서종류 : 외국도서
19,000

출판사명 : McGraw-Hill Forensic Geotechnical and Foundation Engineering, 2/E
출판사 : McGraw-Hill
저자 : Day
ISBN : 9780071761338
발행일 : 2011-4
도서종류 : 외국도서
119,000