Text Book 교재용원서 (673)
컴퓨터공학 (822)
컴퓨터 일반도서 (560)
전기,전자공학 (715)
생명과학 (229)
기계공학 (201)
물리학 (427)
지구과학 (74)
에너지공학 (65)
재료공학 (34)
의용공학 (40)
천문학 (39)
수학 (103)
통계학 (46)
경영학 (42)
산업공학 (12)
사회복지학 (5)
심리학 (247)
기타 (64)
특가할인도서 (87)
화학 (5)
교육학 (2)
PACKT (406)

> 도서정보 > 심리학 > 인지심리

출판사명 : MIT Press Learnability and Cognition: The Acquisition of Argument Stru...
출판사 : MIT Press
저자 : Pinker
ISBN : 9780262518406
발행일 : 2013-6
도서종류 : 외국도서
37,000

출판사명 : Norton Art of Reasoning, 3/E
출판사 : Norton
저자 : Kelley
ISBN : 9780393972139
발행일 : 1998-2
도서종류 : 외국도서
99,000

출판사명 : Academic Press Prefrontal Cortex, 4/E
출판사 : Academic Press
저자 : Fuster
ISBN : 9780123736444
발행일 : 2008-9
도서종류 : 외국도서
109,000

출판사명 : Academic Press Space, Time and Number in the Brain: Searching for the Found...
출판사 : Academic Press
저자 : Degaene
ISBN : 9780123859488
발행일 : 2011-6
도서종류 : 외국도서
99,000

출판사명 : MIT Press Statistical Analysis of fMRI Data
출판사 : MIT Press
저자 : Ashby
ISBN : 9780262015042
발행일 : 2011-3
도서종류 : 외국도서
59,000

출판사명 : Oxford UK Oxford Handbook of Music Psychology
출판사 : Oxford UK
저자 : Hallam
ISBN : 9780199604975
발행일 : 2011-7
도서종류 : 외국도서
75,000

출판사명 : Oxford USA Rhythms of the Brain
출판사 : Oxford USA
저자 : Buzsaki
ISBN : 9780199828234
발행일 : 2011-6
도서종류 : 외국도서
42,000

출판사명 : Oxford USA Origin of Concepts
출판사 : Oxford USA
저자 : Carey
ISBN : 9780195367638
발행일 : 2009-5
도서종류 : 외국도서
69,000

출판사명 : Oxford USA Number Sense: How the Mind Creates Mathematics, Revised and ...
출판사 : Oxford USA
저자 : Dehaene
ISBN : 9780199753871
발행일 : 2011-4
도서종류 : 외국도서
27,000

출판사명 : Oxford USA New Executive Brain: Frontal Lobes in a Complex World
출판사 : Oxford USA
저자 : Goldberg
ISBN : 9780195329407
발행일 : 2009-8
도서종류 : 외국도서
25,000

출판사명 : Oxford USA Neuroergonomics: The Brain at Work
출판사 : Oxford USA
저자 : Parasuraman
ISBN : 9780195368659
발행일 : 2008-2
도서종류 : 외국도서
48,000

출판사명 : Oxford USA Music, Language, and the Brain
출판사 : Oxford USA
저자 : Patel
ISBN : 9780199755301
발행일 : 2010-6
도서종류 : 외국도서
37,000


[1][2][3]