Text Book 교재용원서 (673)
컴퓨터공학 (822)
컴퓨터 일반도서 (560)
전기,전자공학 (715)
생명과학 (229)
기계공학 (201)
물리학 (427)
지구과학 (74)
에너지공학 (65)
재료공학 (34)
의용공학 (40)
천문학 (39)
수학 (103)
통계학 (46)
경영학 (42)
산업공학 (12)
사회복지학 (5)
심리학 (247)
기타 (64)
특가할인도서 (87)
화학 (5)
교육학 (2)
PACKT (406)

> 도서정보 > Text Book 교재용원서 > 산업공학

출판사명 : CRC Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide...
출판사 : CRC
저자 : Modarres
ISBN : 9780849392474
발행일 : 2009-9
도서종류 : 외국도서
59,000

출판사명 : Wiley Computational Intelligence in Design and Manufacturing
출판사 : Wiley
저자 : Kusiak
ISBN : 9780471348795
발행일 : 2000-4
도서종류 : 외국도서
56,000

출판사명 : Elsevier Theory of Modeling and Simulation, 2/E
출판사 : Elsevier
저자 : Zeigler
ISBN : 9780127784557
발행일 : 2000-03-15
도서종류 : 외국도서
67,000

출판사명 : Elsevier Simulation, 4/E
출판사 : Elsevier
저자 : Ross
ISBN : 9780125980630
발행일 : 2006-08-15
도서종류 : 외국도서
48,000

출판사명 : Wiley Queueing Systems: Theory, Vol. 1
출판사 : Wiley
저자 : Kleinrock
ISBN : 9780471491101
발행일 : 1975-01-02
도서종류 : 외국도서
69,000