Text Book 교재용원서 (673)
컴퓨터공학 (822)
컴퓨터 일반도서 (560)
전기,전자공학 (715)
생명과학 (229)
기계공학 (201)
물리학 (427)
지구과학 (74)
에너지공학 (65)
재료공학 (34)
의용공학 (40)
천문학 (39)
수학 (103)
통계학 (46)
경영학 (42)
산업공학 (12)
사회복지학 (5)
심리학 (247)
기타 (64)
특가할인도서 (87)
화학 (5)
교육학 (2)
PACKT (406)

> 도서정보 > 전기,전자공학 > 레이저

출판사명 : 홍릉과학출판사 산․학․연 실무자를 위한 최신 레이저용접...
출판사 : 홍릉과학출판사
저자 : 김종도, 서정, 신보성, 강희신. 이창제, 이정한, 박인덕
ISBN : 9788955624069
발행일 : 2018-03-12
도서종류 : 국내도서
25,000

출판사명 : Wiley Understanding Lasers: An Entry-Level Guide, 3/E
출판사 : Wiley
저자 : Hecht
ISBN : 9780470088906
발행일 : 2008-6
도서종류 : 외국도서
39,000

출판사명 : McGraw-Hill Photonics and Laser Engineering: Principles, Devices, and Ap...
출판사 : McGraw-Hill
저자 : Sennaroglu
ISBN : 9780071606080
발행일 : 2010-5
도서종류 : 외국도서
109,000

출판사명 : McGraw-Hill High Power Laser Handbook
출판사 : McGraw-Hill
저자 : Injeyan
ISBN : 9780071609012
발행일 : 2011-4
도서종류 : 외국도서
149,000